...

PPCOM

regulamin

REGULAMIN STRONY

I. Postanowienia ogólne

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez PPCom Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zwaną dalej „Spółką PPCom”.
Niniejsza strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób znajdujących się w Polsce, a wszelkie informacje dotyczące produktów, usług i promocji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie w Polsce.
Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

II. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Spółki PPCom lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki PPCom użytkownik strony nie może:
wykorzystywać kopii / części niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
modyfikować części niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

III. Treść strony

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o Spółce PPCom i jej produktach, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych.
Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością.
Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach, niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o Spółce PPCom i jej produktach, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z przedstawicielami Spółki PPCom.

IV. Odpowiedzialność

Spółka PPCom ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

V. Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie

Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie banerów, hyperlinków, przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że Spółka PPCom ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.

VI. Udostępnione informacje

Udostępnienie informacji lub materiałów (informacyjnych, reklamowych) Spółce PPCom jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą firmę tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.
W uzasadnionych przypadkach Spółka PPCom zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia.

VII. Ochrona danych

Niniejsza strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, w tym informacji zawartych w plikach cookies.

VIII. Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy znajdujący się na niniejszej stronie ma charakter wyłącznie informacyjny. Za jego pośrednictwem nie przyjmujemy żadnych dyspozycji związanych z posiadanymi przez użytkownika produktami Spółki PPCom, jak również dyspozycji związanych z nabyciem produktów.
Korzystanie z formularza kontaktowego jest dobrowolne. Użytkownik może wybrać inną formę kontaktu ze Spółką PPCom (e-mail bezpośrednio ze swojego konta pocztowego, kontakt telefoniczny, kontakt listowny, kontakt bezpośredni w Biurze Obsługi Klienta).
Podanie innych, niż adres e-mail danych przy korzystaniu formularza kontaktowego jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Skorzystanie z formularza kontaktowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt ze strony pracowników Spółki PPCom, w celu przekazania odpowiedzi w związku ze zgłoszonym zainteresowaniem ofertą Spółki PPCom, w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
Formularz kontaktowy nie służy przesyłaniu pracownikom Spółki PPCom informacji nie związanych z produktami oferowanymi przez Spółkę PPCom. Wszelkie treści o charakterze reklamowym, bądź spamu będą natychmiast usuwane. Przypadki łamania prawa będą zgłaszane odpowiednim służbom.

IX. Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:
PPCom Sp. z o.o.
ul. Ligocka 66 lok. III
40-569 Katowice
KRS: 0000431626
email: [email protected]

X. Pozostałe postanowienia

Spółka PPCom zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. O zamiarze wprowadzenia zmian Spółka PPCom poinformuje na swojej stronie internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.